2008, ഓഗസ്റ്റ് 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

നഷ്ട ജന്മം

നിന്റെ നിഴലാകാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
നിനക്ക്‌ സ്വന്തമായൊരു നിഴലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു..
നിന്റെ സ്വരമാകാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
നിന്റെ സ്വരത്തിന്‌ എന്നെക്കാൾ
ഈണമാണന്നറിഞ്ഞു..
നിന്റെ തണലാകാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
ഞാൻ സ്വയം ഒരു തണൽ തേടാൻ പറഞ്ഞു..
ഇപ്പോൾ,
നിന്റെ ആശ്രിതനാകാനെങ്കിലും കൊതിക്കുമ്പോൾ
ഞാനൊരു ശവമടക്കിന്റെ തിരക്കിലാണ്‌..
എന്റെ അടഞ്ഞ കൺപോളകളിൽ
പതിക്കുന്ന മൺതരികൾ
അകക്കണ്ണ്‌ മൂടുന്നതിന്‌ മുമ്പെങ്കിലും
നീ വരുമെന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു..
ഒടുവിൽ,
ഈ മീസാൻ കല്ലിന്‌ തണലായി നീ ഒരു കള്ളിച്ചെടി നടുക
ഇലകൾ തളിർത്ത കള്ളിച്ചെടികൾ
നിന്നോട്‌ പറയും
ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതത്രയും സത്യമായിരുന്നെന്ന്.