2008, ഓഗസ്റ്റ് 3, ഞായറാഴ്‌ച

ചൈനീസ് സ്പെഷ്യൽ എലിക്കറി കേരളത്തിലും

പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ലന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാതൃ രാജ്യമായ ചൈനയുടെ സംസ്കാരം കേരള ജനതയിൽ പരീക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പക്ഷേ, എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളിലല്ലന്ന് മത്രം. ഹോട്ടലുകൾ വഴിയാണ്… കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ചൈനക്കാരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പിയാണ് ഈ പരീക്ഷണം.

എലിയും, പൂച്ചയും, നായയും, പുഴുവും, പഴുതാരയും, പാമ്പും, തേളും, കൂറയും, പാറ്റയും തുടങ്ങി സർവ്വ കീടങ്ങളും തീന്മേശയിലെ രുചിയുള്ള വിഭവങ്ങളാക്കി കഴിക്കുന്ന ചൈനക്കാരുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ പ്രഭുദ്ധ കേരളത്തിലും പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയോ? ഏതായാലും നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി മറുപടി തരുമായിരിക്കും. കോട്ടയത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ വിഭവത്തിന്റെ ഫോട്ടൊ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

ചിത്രവും പത്ര വാർത്തയും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നു കാണുക. രുചിച്ച് നോക്കാൻ തൽകാലം തരമില്ല.

ഇതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖ്യൻ മൂന്നാറിലേക്കയച്ച മൂന്ന് പൂച്ചകൾ പറ്റിച്ച പണിയാകുമോ........?