2008, ജൂലൈ 12, ശനിയാഴ്‌ച

മോഹിനി

ശരറാന്തൽ ഒളിമിന്നുന്ന പൂമുഖത്ത്‌
നിന്റെ നാണത്തിൽ വിടർന്ന മന്ദഹാസം,
ചേതോഹരമാകുന്ന നിൻ നയനങ്ങളിൽ
പ്രേമത്തിൻ കൗതുകം ഞാൻ കണ്ടു.
വിരുപ്പമെന്നുള്ളിൽ നുരയുന്നു
മോഹത്തിൻ ദിക്കറിയാത്തൊരു കളിയോടമാണു ഞാൻ
നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രണയപാനപാത്രം
നൽകുമോ..
എനിക്കു നിൻ സ്നേഹപാനം
പഞ്ചരത്നമുതിരുന്ന നിൻ കളമൊഴികൾ
കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു
ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളിൽ കുളിർമ്മഴ പെയ്യുമ്പോൾ
കൂട്ടിനായ്‌ നിന്നെ ഞാൻ മോഹിച്ചു.

1 അഭിപ്രായം:

narikkunnan പറഞ്ഞു...

നന്നായിരിക്കുന്നു. മോഹിനി കടാക്ഷിക്കതിരിക്കില്ല.