2008, ജൂലൈ 2, ബുധനാഴ്‌ച

എനിക്കുറങ്ങണം

എനിക്ക് വിശക്കുന്നു
കണ്ണുകൾ തുറക്കൻ വയ്യ...
എന്റെ സർവ്വ നാഡീ നരമ്പുകളും
തളർന്നിരിക്കുന്നു - എന്റെ
വരണ്ട തൊണ്ടയിലേക്കൊരിറ്റ് ദാഹ ജലം
കരുതിവെക്കുക
വയറ്റിൽ നിന്നും കള കളാ ശബ്ദം
എന്നെ മാത്രം ഊട്ടിയാൽ പോര...
എന്റെ വയറ്റിലെ പാമ്പുകൾക്കും ഞരമ്പുകൾക്കും
ഭക്ഷണം കരുതുക
കടുത്ത വിശപ്പിന്റെ ക്ഷീണം എന്നെ തളർത്തുന്നു
എനിക്കുറങ്ങണം
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നല്ല്ല വിഭവങ്ങൾ
കൊണ്ടെന്നെ ഊട്ടുക
അല്ലെങ്കിലെന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടുക
-----------------
എന്തിനിത്രയും നല്ല അഹാരം കൊണ്ടെന്നെ
സൽകരിച്ചു
ഒരിക്കലും എനിക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ
കഴിയില്ല
കാരണം..
ഭക്ഷണത്തെ അവഗണിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വീണ്ടും ഇരുട്ട് കയറുന്നു
എനിക്കുറങ്ങണം...
ഭക്ഷണം എന്റെ ഞരമ്പുകലൂടെ
കൺപോളകളിലേക്ക് പടരുന്നു
എനിക്കുറങ്ങണം....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: